• Image_nm-nmd_01
  • Image_nm-nmd_02
  • Image_nm-nmd_03

Imera

منابع تحت فشار

 


 

وقتي فشار به حداكثر برسد‏ پمپ از كار مي افتد و در اين حالت ممبران پر از آب و منبسط ميباشد و كل حجم منبع را اشغال كرده است.

اگر در مدار آبرساني به آب نياز باشد‏ بدون نياز به روشن شدن پمپ ‏ آب از داخل ممبران در مدار آبرساني جاري مي گردد.

وقتي فشار به حداقل كاهش پيدا مي كند ممبران به سايز اوليه خود برگشته و پمپ روشن مي شود و مجددا نكات فوق تكرار مي گردد.


دانلود کاتالوگ Imera